Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Orgamebo BV, gevestigd te Kapel-Avezaath,

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Orgambo BV afwijkende bepalingen zijn slechts binden, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Onder “de wederpartij”wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4 Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

1.6 Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Mondelinge aanbiedingen door Orgamebo BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2.3Toezending van aanbiedingen verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14dagen na uitbrenging van de aanbieding aan de wederpartij ter kennis gebracht.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

2.5 Monsters: indien door ons een monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, zodra wij met de uitvoering een aanvang hebben gemaakt, dan wel nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juis en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-. Als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4. Prijzen

4.1Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: exclusief B.T.W., belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering, in Euro’s eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met die verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

4.3 Annulering: Indien de wederpartij en tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. Btw) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Artikel 5. Levering/Afhaling

5.1 Levering- /afhalingtijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wij zijn gerechtigd om te leveren cq afhalen in gedeelten welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5.3Orders behoren volgens overeenkomst te worden nagekomen.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder “overmacht”wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de ander partij niet meer kan worden verlangd.

6.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigeheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Wij sluiten ieder aansprakelijkheid uit die niet in de Wet geregeld is. In ieder geval zijn wij nog jegens de wederpartij, nog hegens derden aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige handelingen onzerzijds, behoudens ingeval van onze grove nalatigheid.

7.2 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, noch de eventueel door onze verzekeraar gedane uitkering.

7.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende en onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij al bij derden.

7.4 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

7.5 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen allen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of  van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling, dan wel door enigerlei oorzaak.

7.6 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden jegens ons geldend maken of zouden kunnen maken wegen productenaansprakelijkheid tengevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door ons geleverd product.

Artikel 8.Reclames

8.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

8.2Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14dagen, na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

Artikel  9. Afwijkingen en Tolleranties

9.1 Normale afwijkingen van een natuurproduct geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of op te schorten, dan wel enige vergoeding te verlangen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annueleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

10.2 De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

10.3 Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofd dan ook, verkrijgen wij bovendien – door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

Artikel 11. Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen Bankrekening binnen 14dagen na factuurdatum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Artikel 12. Rente en Kosten

12.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

12.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, mede alle feitelijke kosten van rechts en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 13. Toepasselijk Recht

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de vestigingsplaats van Orgamebo BV, indien deze dit wenst aanhangig worden gemaakt, voorzover de Burgelijke Rechter daartoe bevoegd is.

Neem direct contact met ons op
×

Orgamebo Trading BV

×